HIGH RACER Holder all time one hour world record
is leeg
Facebook
 

Algemene Leveringsvoorwaarden M5 Ligfietsen

Naar boven
download als PDF >>

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van zowel diensten als zaken, door M5-ligfietsen, hierna te noemen: "Verkoper". De wederpartij van Verkoper wordt hierna aangeduid als "Koper".
1.2
Op transacties waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zijn geen andere algemene voorwaarden van toepassing; eventuele algemene voorwaarden van Koper worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Verkoop en levering van zaken
2.1
Alle door Verkoper verkochte zaken blijven haar eigendom, totdat de koopsom volledig is voldaan.
2.2
Het risico van verlies, vernietiging en/of schade van/aan verkochte en/of te leveren zaken gaat over op Koper op het moment, dat de zaken het bedrijf van Verkoper verlaten.

Artikel 3. Diensten
3.1
Bij verrichten van diensten kan Verkoper alle zaken, die toebehoren aan Koper, onder zich houden, totdat al het door de Koper verschuldigde is voldaan.
3.2
Het risico van verlies, vernietiging en/of schade van/aan zaken, die Koper aan Verkoper ter bewerking geeft, blijft bij Koper.

Artikel 4. Betaling
4.1
Betaling geschiedt à contant bij aflevering, behoudens voorzover anders wordt overeengekomen.
4.2
Blijft tijdige betaling uit, dan verbeurt Koper een onmiddelijk opeisbare boete van 5% van het verschuldigde bedrag per maand, zulks onverminderd het recht van Verkoper op schadevergoeding.

Artikel 5. Tekortkomingen
5.1
Koper is gehouden om het geleverde binnen veertien kalenderdagen na levering nauwgezet op eventuele tekortkomingen te en geconstateerde tekortkomingen aanstonds schriftelijk aan Verkoper te melden, één en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen, die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring ontdekt hadden kunnen worden. In het bijzonder dient Koper eventuele voorvorken te controleren en te onderhouden.
5.2
Bij de keuring vastgestelde tekortkomingen en verder alleen die tekortkomingen en verder alleen die tekortkomingen in het geleverde, die bij de keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden, maar binnen zes maanden na uitvoering van de levering alsnog worden ontdekt, en na ontdekking aanstonds schriftelijk aan Verkoper zijn gemeld, worde voorzover zij aantoonbaar wegens tekortschieten van Verkoper aan deze toegerekend kunnen worden, door Verkoper kosteloos ongedaan gemaakt door naar keuze van Verkoper herstel en/of vervanging.
5.3
Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de betreffende overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen als in de vorige twee artikelleden bedoeld en Verkoper na herhaalde pogingen daartoe, er niet in slaagt de tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is Koper tot ontbinding bevoegd, indien en voorzover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1
Voor schade uit of in verband met leveranties en/of diensten door of vanwege Verkoper aan Koper één en ander in de ruimste zin waarvoor Verkoper rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, geldt voorzover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen en navolgende.
6.2
Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan Koper onomstotelijk heeft aangetoond, dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis, waarvoor Verkoper rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.
6.3
Schade, voorzover bestaande uit gederfde winst, verminderde opbrengst, gevolgschade of indirecte schade, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking. Schade welke verband houdt met (het gebrekkig functioneren van) voorvorken van fietsen, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
6.4
Schade die verband houdt met beschadiging of verlies van een zaak of met letsel bij een persoon, komt uitsluitend voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van maximaal de netto factuurwaarde.
6.5
Anders schade dan onder 6.3 en 6.4 bedoeld wordt vergoed tot 50% van de netto factuurwaarde (zijnde de brutofactuurwaarde minus de BTW en eventuele ander overheidsheffingen) van die leverantie c.q. die dienstverlening, waarmee de schade verband houdt.
6.6
De onder 6.4 en 6.5 genoemde vergoedingen gelden voor alle schadegevallen tesamen, die uit een leverantie c.q. een dienstverlening, waarmee de schade verband houdt voortvloeien.
6.7
Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt binnen zes maanden na levering van de desbetreffende zaak en/of na het einde van de desbetreffende dienst en die voorts binnen die termijn binnen veertien kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Verkoper is gemeld.
6.8
Op straffe van algeheel verval van het recht op schadevergoeding wordt Verkoper alle gewenste medewerking verleend bij haar onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade, waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.
6.9
Rechtsvorderingen terzake van schade vervallen binnen zes maanden na ontdekking van de schade. Verrekening met niet door Verkoper erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorderingen is niet toegestaan.
6.10
Koper vrijwaart Verkoper tegen vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden, die stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of dienst, die Verkoper aan Koper heeft geleverd, respectievelijk heeft verleend.
6.11
Garantietermijn voor frames bedraagt 5 jaar uitsluitend voor de eerste Koper.
Garantie termijn voor vorken bedraagt 2 jaar uitsluitend voor eerste Koper.
Onder garantie vallen niet de kosten van verzending van vervangingsframe en/of -vork en/of de kosten betreffende het omwisselen van onderdelen aan deze frames en/of vorken.

Artikel 7. Toepasselijk recht

Op alle transacties is Nederlands recht van toepassing.


Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op deze site.© Copyright 2003 - 2023 M5 Ligfietsen / Vipers
Nieuws
Video
Modellen
M5 Lightweight bike parts
Carbon Specials
M5 Specials
Overige producten
Dealers
Waarom een M5
Wedstrijden en records
Onze klanten
Contact
Minimal Bike
2-SPOKE
Bram Moens
 Adres en route
 Showroom
 Mooie routes
 Kamperen
 Verzendkosten
 Onze bankgegevens
 Stageplaatsen bij M5
 Leveringsvoorwaarden